Импресум

Мартин Богатиноски
Главен и одговорен уредник
Симона Коцевска
Соработник